Секој бизнис се стреми кон што подобро искористување на времето на својот тим.
Сега е полесно да се менаџира тимот и времето, за бизнисот да го користи овој ресурс поефикасно и поефектно. Доколку менаџирате тим, доделете на секој член сопствен календар и соодветни услуги кои ги извршува кон клиентите.


На овој начин клиентите можат да изберат од кого ќе ја користат услугата кога автоматски си закажуваат услуга од бизнисот преку веб страницата или социјалните медиуми, како на пример здравствен преглед, промена на масло на возилото, чистење на домот, итн.

Со InOne менаџирањето на времето како ресурс е едноставно

Членовите на тимот добиваат свој пристап до InOnfe, преку мобилна апликација во секој момент 24/7. Можат да го менаџираат својот календар, да одговараат на барања за понуди, да комуницираат со нови и постоечки клиенти, и да управуваат со издавање и наплата на фактури - се во едно соодветно на нивната улога во тимот.

На овој начинот, бизнисот го оптимизира времето на својот тим, со што создава повеќе време за работа со клиенти.

InOne овозможува автоматизирани системски пораки-нотификации кон бизнисот и кон клиентот, во двете насоки, со цел навремено известување за секоја промена на закажаниот термин, а во исто време прецизна слика за времето на страна на бизнисот.